IMG_0159.JPG

חקלאות מקיימת

 

חקלאות תומכת סביבה 

אנו מתמחים בתכנון, עיצוב והקמת שדות המחר!

תכנון ושדרוג מערכות המים וההשקיה ודיוק כל  טיפה למקומה. 

תכנון ויצירת מבנה טופוגרפי לפי שיטות עיבוד המשרתות את הקרקע ובכך מבטיחות פוריות גבוהה.

עיצוב ובניית אקולוגיה בריאה היוצרת מאזן אקולוגי עם הסביבה השומר על הקרקע.

חסכון

השגת מענקים

ייעול  עבודת השדה

הגדלת המועילים בחלקה ובסביבתה

טופוגרפיה.jpg